Jednostka podległa Powiatowi Grodziskiemu (http://www.powiat-grodziski.pl)

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (0-22) 724-05-70
e-mail: sekretariat at pzdgm dot pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00

Deklaracja dostępności

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim. • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne
 • Niektóre zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo.


Wyłączenia
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Strawa.

 • E-mail: m.strawa@pzdgm.pl

 • Telefon: 227240570


Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Starosta Powiatu Grodziskiego

 • Adres: 05-825 Grodzisk Maz. ul. Kościuszki 30

 • E-mail: sekretarist@powiat-grodziski.pl

 • Telefon: 227241833


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Budynek jest ogrodzony. Do budynku bezpośredni dostęp jest poprzez portiernię.


Statystyka strony

Strona oglądana: 184 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 28.12.2020 r., godz. 14.33
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 28.12.2020 r., godz. 14.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2020 r., godz. 14.34Adam PodemskiEdycja strony
28.12.2020 r., godz. 14.33Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Powiatowy Zarząd Dróg Powiatu Grodziskiego
Zawartość merytoryczna: e-mail: sekretariat at pzdgm dot pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski at infostrony dot pl
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2010 r.